កម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់សៀវភៅ គណិតវិទ្យានិងស្ថិតិ

  ១. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ទ្រឹស្តីល្បែង” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

២. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ទ្រឹស្តីនៃការសំរេចចិត្ត” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

៣. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “មែកនៃការសំរេចចិត្ត” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

៤. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “បរិមាណបញ្ជាទិញប្រសើរបំផុត” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

៥. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ទិញច្រើនចុះថ្លៃ” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

៦. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “គណនាប្រូបាប៊ីលីតេបំណែងចែកន័រម៉ាល់និងបញ្ហាច្រាស” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

៧. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “កម្មវិធីលីនេអ៊ែរ” (ចំណោទបរមាកម្ម) ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

៨. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “សមីការរឺហ្រ្គេស្យុង” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

៩. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ការវិភាគ ABC” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

១០. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “កូរឺឡាស្យុង” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

១១. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ល័ក្ខខ័ណ្ឌលើឃ្លាំងស្តុកទំនិញ” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

១២. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ល័ក្ខខ័ណ្ឌលើទឹកប្រាក់វិនិយោគ” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

១៣. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “បញ្ជាទិញកក់ទុកមុន” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

១៤. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “បាត់បង់ការលក់” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

១៥. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “តំរូវការប្រែប្រួលជាចំនួនរាប់អស់” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

១៦. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “បរិមាណបញ្ជាទិញដោយមានការអស់ទំនិញពីឃ្លាំង” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

១៧. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ចន្លោះជឿជាក់” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

១៨. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “តេស្តមធ្យមសាកលស្ថិតិពីរ” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

១៩. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ឃីការេតេស្ត” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

២០. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “តេស្តសម្មតិកម្ម” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១២

២១. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “ការសង្កេតជាគូរ” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣

២២. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ “របាយការណ៍ទេសចរណ៍ខ្មែរ” ផលិត លក់ និងចែកចាយក្នុងឆ្នាំ២០១៣