ការការពារបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត

១. ការការពារបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់របស់និស្សិតឈ្មោះហុក សេងថែ (បណ្ឌិតហាក់ ធីរោជាសាស្រ្តចារ្យណែនាំ)

២. ការរការពារបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់បេក្ខជនបណ្ឌិតឈ្មោះម៉ុង ម៉ារ៉ា (បណ្ឌិតហាក់ ធីរោជាសាស្រ្តចារ្យណែនាំ)