ការស្រាវជ្រាវ

១. លទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្តីពីកត្តានិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សាគណិតវិទ្យានៅមធ្យមសិក្សានៃប្រទេសកម្ពុជា

២. លទ្ធផលស្រាវជ្រាវនៃគម្រោង “ការបង្កើតសុសវែរអូស៊ីអ័រភាសាខ្មែរ” ដោយក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ២០១៩