ដៃគូសហការ

១. នាយកដ្ឋានគណិតវិទ្យា​និងស្ថិតិ

នាយកដ្ឋានគណិតវិទ្យា​និងស្ថិតិមានការសហការគ្នាជាមួយសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជា។

២. នាយកដ្ឋាន រូបវិទ្យានិងថាមពល

នាយកដ្ឋាន រូបវិទ្យានិងថាមពល មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងស្វែងរកកិច្ចសហការគ្នាជាមួយ ក្រសួង សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាន សាលារៀន សមាគមអ្នករូបវិទ្យា ក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។

៣. នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍

ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការណ៍ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍បានកំណត់ចាប់យកអង្គភាពខាងក្រៅ ដែលមានឧបនិស្ស័យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មាន ដែលមានដៃគូរដូចខាងក្រោម៖

១- ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

២- វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

៣- វិទ្យាស្ថានជាតិ ពហុបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈព្រះកុសមៈ។

៤- នាយកដ្ឋានសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាក្រសួងមហាផ្ទ។

៥- ក្រសួងផែនការ។

៦- អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលមានឧបនិស្ស័យព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍។

៤. នាយកដ្ឋានគីមីនិងចំណីអាហារ

នាយកដ្ឋានគីមីនិងចំណីអាហារ បានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ៖

១. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

២. ISPសាកលវិទ្យាល័យអាប់សាទ្បា ប្រទេស​ស៊ុយអ៊ែត(ISP, Uppsala University, Sweden)

៣. សមាគមគីមីកម្ពុជា

៤. សមាគមគីមីថៃ

៥. Institut Kimia Malaysia (IKM)

៥. នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា បានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួង និង ស្ថាប័នជាតិ៖

១. សាលាក្រុងភ្នំពេញ

២. ក្រសួងបរិស្ថាន

៣. ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

៤. ក្រុមហ៊ុន ស៊ិន ទ្រី

៥. ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ