នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍

១- រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍

១-១- នាយកដ្ឋានមានផ្នែកចំនួន៤ ៖

១-២-ភារកិច្ចនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍

          -សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ទូរគមនាគមន៍។

          -សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី សុសវែរ និង ហាដវែរ។

          -សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី បណ្តាញទូរគមនាគមន៍។

          -សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី បញ្ញាសិប្បនិមិ្មត។

          -សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី សន្តិសុខប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា។

          -សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី មូលទិន្នន័យ និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលទិន្នន័យ។

          -សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលអនុវត្តន៍ទៅលើគ្រប់វិស័យ។

          -ទទួលអនុវត្តន៍ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

១-៣- ផ្នែក និង ភារកិច្ច ៤ ៖

១- ផ្នែក សុសវែ

មានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវពិសោធ និង អភិវឌ្ឍន៍សុសវែរ ឬ ហាដវែរ ចងក្រងឯកសារផ្សព្វផ្សាយ។

២-ផ្នែក បណ្តាញកុំព្យូទ័រ

បង្កើត ពង្រីកទីពិសោធន៍ ដែលមានឧបករណ៍ និង សុសវែរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យា

ព័ត៌មាន។

៣-ផែ្នកគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យា

ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នជាតិ និង អន្តរជាតិ។

៤- ផ្នែក សន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

២- ផែនការ

          នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍មានផែនការមេសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តន៍ ក្នុងរយៈពេលវែង និង ខ្លីគឺ៖

          ១) ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។

          ២) សន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍។

          ៣) ឯកជនភាព នៃការការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មាន។

៣- សកម្មភាព

លោក នូ ឌីឡា មន្ត្រីរដ្ឋបាល ស្រាវជ្រាវ អំពី ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។

បណ្ឌិត លឹម សេង ឌី     មន្រ្តីស្រាវជ្រាវ អំពី សន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍។

លោកស្រី លន នរ៉ា       មន្រ្តីរដ្ឋបាល  ។

លោក ផាន់ សារិទ្ធ        មន្រ្តីស្រាវជ្រាវ ។

៤- សមិទ្ធិផល

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មាន សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា។

សន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍។

៥- កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

          ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការណ៍ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍បានកំណត់ចាប់យកអង្គភាពខាងក្រៅ ដែលមានឧបនិស្ស័យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មាន ដែលមានដៃគូរដូចខាងក្រោម៖

១- ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

២- វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។

៣- វិទ្យាស្ថានជាតិ ពហុបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈព្រះកុសមៈ។

៤- នាយកដ្ឋានសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាក្រសួងមហាផ្ទ។

៥- ក្រសួងផែនការ។

៦- អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលមានឧបនិស្ស័យព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍។