នាយកដ្ឋានរូបវិទ្យានិងថាមពល

១‑ អំពីនាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋាន រូបវិទ្យានិងថាមពល ជានាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវមួយក្នុងចំណោមនាយកដ្ឋានទាំង៦ នៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា នៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

• នាយកដ្ឋាន រូបវិទ្យានិងថាមពល មានមន្រ្តីចំនួន ៥រូប ដូចខាងក្រោម៖

តំណាងប្រធាន (បេក្ខជនបណ្ឌិត)

តំណាងអនុប្រធាន (បេក្ខជនបណ្ឌិត)

សមាជិក (បេក្ខជនបណ្ឌិត)

សមាជិក (បេក្ខជនបណ្ឌិត)

សមាជិក (បេក្ខជនបណ្ឌិត)

• នាយកដ្ឋានរូបវិទ្យានិងថាមពលមានភារកិច្ច៖

– ​សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរូបវិទ្យានិងថាមពល

-​ សិក្សាស្រាវជ្រាវរូបវិទ្យាអនុវត្តន៍ទៅលើផ្នែកកុំព្យូទ័រ

– សិក្សាស្រាវជ្រាវរូបវិទ្យាអនុវត្តន៍ទៅលើផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

– សិក្សាស្រាវជ្រាវរូបវិទ្យាក្នុងការទាញយកថាមពល

– ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដៃលប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

• នាយកដ្ឋាននេះមាន៣ការិយាល័យគឺ៖

– ផ្នែករូបវិទ្យាទ្រឹស្ដី

– ផ្នែករូបវិទ្យាអនុវត្តន៍

– ផ្នែកថាមពល

ការិយាល័យនីមួយៗមានមន្រ្តីទទួលបន្ទុកដូចតទៅ៖

១. លោក កៅ វណ្ណៈ ទទួលបន្ទុក ការិយាល័យរូបវិទ្យាអនុវត្តន៍។

២. លោក កញ្ញា កេក សុគន្ធា ទទួលបន្ទុក ការិយាល័យថាមពល។

៣. លោក ស៊ុន អិុតថៃ ទទួលបន្ទុក ការិយាល័យរូបវិទ្យាទ្រឹស្តី។

២‑ ផែកការ

– នាយកដ្ឋាន រូបវិទ្យានិងថាមពល មានផែនការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីទីតាំងដែលមានសក្កដានុពលថាមពលនិងពីថាមពល ដើម្បីទាញយកការប្រើប្រាស់ តាមរយៈការបង្កើតជាឧបករណ៍ និងចងក្រងជាឯកសារ។

– នាយកដ្ឋាន រូបវិទ្យានិងថាមពល មានផែនការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើរូបវិទ្យាអនុវត្តន៍ ទាក់ទងនិងការសិក្សារបស់សិស្សក្នុងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និង មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។

– នាយកដ្ឋាន រូបវិទ្យានិងថាមពល មានផែនការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកគម្រោងប្រធានបទ   ៉ហេតុផលសិស្សមិនចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ដែលជាមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋាននៃបច្ចេកទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ   ៉។

៣‑ សកម្មភាព         

– កំពុងស្រាវជ្រាវរៀបរៀងឯកសារបន្តស្តីពី ន័យសង្ខេបរបស់ រូបវិទ្យា លើសេចក្ដីផ្តើម រួមមាន៖

១- គំនិតនិងគោលដៅ ?

២- រូបវិទ្យាប្រើប្រាស់វិធីបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ?

៣- ការប្រមូលទិន្នន័យនិងការអភិវឌ្ឍទ្រឹស្ដី ?

៤- រូបវិទ្យានិយាយអំពីបរិមាណ

– កំពុងស្រាវជ្រាវរៀបរៀងសៀវភៅស្តីពីថាមពលកកើតឡើងវិញ​ (ការណែនាំអំពីប្រភពថាមពលកកើតឡើង​​​​វិញ)។

៤‑ សមិទ្ធផល

          – សៀវភៅស្ដីពីការណែនាំវិធីការពាររន្ទះនៅកម្ពុជា

          – សន្ទានុក្រមបច្ចេកស័ព្ទរូបវិទ្យា

          – ការចុះផ្សព្វផ្សាយពីវិធីការពាររន្ទះនៅតាមស្រុកមួយចំនួន នៅខេត្តបាត់ដំបង និង ខេត្តពោធិសាត់។

៥‑ សហប្រតិបត្តិការ

– នាយកដ្ឋាន រូបវិទ្យានិងថាមពល មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងស្វែងរកកិច្ចសហការគ្នាជាមួយ ក្រសួង សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាន សាលារៀន សមាគមអ្នករូបវិទ្យា ក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។