អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តបាន បោះពុម្ពផ្សាយក្នុង RAC Media

១. លោក យឹម​ អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា​ បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី << អ្វីទៅជាគណិតវិទ្យាអនុវត្ត? >>  ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ។

២. លោកបណ្ឌិត ម៉ុង ម៉ារ៉ា បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី <<ភាពណរម៉ាល់នៃបំណែងចែកទិន្នន័យ>>  ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ។

៣. លោក ភួង តារារិន្ទ បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី << ស៊េរីនៃចំនួនធម្មជាតិ >> (វិភាគតាមបែបទស្សនវិទ្យា) ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ។

៤. លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី »បម្លែងឡាប្លាសជាមួយកម្មវិធី Maple 9.5«  ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៥. លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី » ដំណោះស្រាយសមីការអាំងតេក្រាល «  ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

៦. លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី << សិក្សាប្រភេទអាំងតេក្រាលមួយចំនួនក្នុងវិស័យគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្ >>  ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី១0 ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។

៧. លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី <<ទំនាក់ទំនងរវាងពីជគណិតនិងតូប៉ូវិទ្យាទូទៅ>> ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

៨. លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី  << អាំងតេក្រាលមួយប្រភេទមានអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (One Type of Integral Involving Exponential Function) >>  ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

៩. លោក យឹម​ អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា​ បានចុះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី << ការពង្រីកនិងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលដែលមានអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៅក្នុងគណិតវិទ្យា និង រូបវិទ្យា Extension and Application of Integral Involving Exponential Function in Mathematical and Physical Fields >> ក្នុង RAC Media  នៅថ្ងៃទី៦   ខែតុលា ​ឆ្នាំ២០២០។

១០. លោកបណ្ឌិត ម៉ុង ម៉ារ៉ា បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី  << តម្លៃអច្ចន្តបរមាក្នុងសំណុំទិន្នន័យមួយអថេរ Outliers in Univariate Data >>  ក្នុង Rac Media  នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

១១. លោក យឹម​ អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី << សមីការលីនេអ៊ែ ដើមកំណើត និង ដំណោះស្រាយ (Linear Equations, Origin and Solutions)>>  ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

១២. លោកបណ្ឌិត ម៉ុង ម៉ារ៉ា បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី << ទំហំគំរូតាងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវតាមបែបបរិមាណវិស័យ (Sample Size for Quantitative Research)>> ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

១៣. លោក យឹម​ អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី << ស្វ៊ីត និង ការពង្រីក (Sequences and Extension)>> ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

១៤. លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី << ប្រវត្តិលេខសូន្យ >> ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

១៥. លោកបណ្ឌិត ម៉ុង ម៉ារ៉ា និង លោក វង ប៊ុនធឿន បានចុះផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី << ស្ថិតិវិទ្យា ដើមកំណើត និងការវិវឌ្ឍ >> ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩។

១៦. លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី << ទំនាក់ទំនងរវាងពីជគណិតនិងតូប៉ូវិទ្យាទូទៅ >> ក្នុង Rac Media នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

១៧. លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា បានចុះផ្សាយសៀវភៅស្ដីពី << ការពង្រីកនិងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលដែលមានអនុគមន៍អ៊ិចស្ប៉ូណង់ស្យែលនៅក្នុង គណិតវិទ្យា និង រូបវិទ្យា Extension and Application of Integral Involving Exponential Function in Mathematical and Physical Fields >> ក្នុង RAC Media នៅថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

១៧. សៀវភៅ «តក្កវិទ្យាជាមួយការអនុវត្ត» – រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា