អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តបានបោះពុម្ព ផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

១. អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តរបស់បណ្ឌិត ហាក់ ធីរោអំពីការព្យាករណ៍ចំនួនទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

២. អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឈ្មោះទេស សម្ផស្ស(បណ្ឌិត ហាក់ ធីរោជាសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ)អំពីស៊ីមូឡេសិន

៣. អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឈ្មោះស្វាយ ពិសិដ្ឋ(បណ្ឌិត ហាក់ ធីរោជាសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ)អំពីម៉ូដែលបណ្តាញ

៤. អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឈ្មោះហុក សេងថៃ(បណ្ឌិត ហាក់ ធីរោជាសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ)អំពីការគ្រប់គ្រងសន្និធិ

៥. អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឈ្មោះយឹម សុជាតិ(បណ្ឌិត ហាក់ ធីរោជាសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ)អំពីម៉ូដែលដឹកជញ្ជូន