សកម្មភាពផ្នែកព័ត៍មានវិទ្យា ចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ

0
607

សកម្មភាពផ្នែកព័ត៍មានវិទ្យា ចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពី៖ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ករណីសិក្សានៅខេត្តព្រះវិហារ ថ្ងៃទី១២-១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here